jouw duurzame winkelwagen (0) jouw duurzame winkelwagen (0) Close the cart
Your cart is empty

Your cart is empty.
Continue shopping to score your green gems.

eco delivery
eco delivery

carbon neutral delivery worldwide

Secure payment
secure payment

creditcard, ideal and more

Algemene voorwaarden

Definities

Consument: ( of "u") de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met een handelaar, d.w.z. thegreenlabels.com;

thegreenlabels: (KVK-nr: 69837317, BTW-nr NL002510900B63, gevestigd te Nieuwe Looiersstraat 49, 1017VB Amsterdam ) website ("de Site," "wij," "ons," of "onze"). thegreenlabels.com biedt deze site aan als een dienst aan haar klanten.

Website: het geheel van webpagina's, software, diensten en dergelijke verbonden aan de domeinnaam omybag.nl en/of omybagamsterdan.com en de subdomeinen en alles via de website van thegreenlabels.com toegankelijke diensten.

Webwinkel: De webshop van thegreenlabels.com op de Website.

Product(en): De goederen die thegreenlabels.com verkoopt en levert.

(Algemene) Voorwaarden: Deze voorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden") zijn van toepassing op iedereen die de website bezoekt of gebruikt op thegreenlabels.com. Neem even de tijd om deze Voorwaarden door te nemen. Door de toegang tot of het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de aankoop van producten via de Diensten, verklaart, garandeert, begrijpt en gaat u akkoord: (1) te aanvaarden, te voldoen aan, en gebonden te zijn door deze Voorwaarden; (2) dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om zich te houden aan deze Voorwaarden; (3) te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de Diensten; en (4) dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te vormen en geen persoon bent die uitgesloten is van het ontvangen van diensten. Bepaalde diensten kunnen onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden, richtlijnen of regels, die beschikbaar zullen zijn in samenhang met die betreffende diensten, en die bijkomende voorwaarden zullen deel gaan uitmaken van deze Voorwaarden wanneer u die diensten gebruikt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de Engelse taal.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand tussen de consument en thegreenlabels.com uitsluitend door middel van thegreenlabels.com's aanvaarding van een Bestelling (het aanbod) van de consument die op of via de Website is geplaatst door (1) het selecteren van een product; (2) het invullen van zijn/haar adresgegevens en, indien het afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, het gewenste afleveradres; (3) de consument de bestelling heeft gecontroleerd; (4) de consument een betaling heeft verricht. (4) thegreenlabels.com stuurt de consument zo snel mogelijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging per e-mail.

thegreenlabels.com behoudt zich het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling uw bestelling, of een deel daarvan, te accepteren of te weigeren, zelfs na ontvangst van een orderbevestiging van thegreenlabels.com, om welke reden dan ook. thegreenlabels.com behoudt zich het recht voor om het aantal bestelde artikelen te beperken en om u zonder voorafgaande kennisgeving de service te weigeren. In het geval dat een artikel een onjuiste prijs vermeldt, hetzij als gevolg van een typografische of andere fout, thegreenlabels.com het recht om een dergelijke bestelling die voor de onjuiste prijs is geplaatst, te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling wordt of is verwerkt. Indien de betaling reeds is verricht of indien uw rekening reeds is gedebiteerd voor de aankoop en de bestelling wordt geannuleerd, thegreenlabels.com zal uw rekening crediteren voor het bedrag van de onjuiste prijs.

thegreenlabels.com zal de overeenkomst bewaren en bewaren voor een bepaalde duur (met een minimum van zeven jaar). De consument kan ook een kopie van de overeenkomst opvragen bij thegreenlabels.com - zolang thegreenlabels.com in zijn bestand heeft - door contact op te nemen met de thegreenlabels.com via welkom@thegreenlabels.com

LEVERINGSWIJZE EN LEVERINGSDATA

De zending wordt verzonden met een vervoerder aangewezen door thegreenlabels.com.

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen thegreenlabels.com de producten zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen, te verzenden naar het door de consument opgegeven adres, met dien verstande dat thegreenlabels.com de volledige koopprijs heeft ontvangen.U kunt er ook voor kiezen uw bestelling op een afhaalpunt af te halen. Indien een persoon het pakket niet afhaalt op het afhaalpunt, rekenen wij 5€ extra voor de verzending de tweede keer.

Het (de) Product(en) zal (zullen) worden geleverd op basis van de informatie zoals vermeld in de bevestigingsmail of orderbevestiging. U garandeert dat deze gegevens, bijvoorbeeld uw naam en adres, correct zijn. In geval van wijziging van deze gegevens, dient u thegreenlabels.com zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte via welcome@thegreenlabels.com. Indien u het/de Product(en) niet (tijdig) afneemt, ongeacht de reden, zullen de kosten die door thegreenlabels.com daardoor ontstane kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, opslag en bewaring, kunnen worden afgewenteld op de consument.

thegreenlabels.com zal de levering zoveel mogelijk conform de overeengekomen leveringstermijnen uitvoeren; de consument erkent echter dat de leveringstermijnen zijn gebaseerd op de omstandigheden waarvan thegreenlabels.com bekend is op het moment van het sluiten van de overeenkomst en, voor zover afhankelijk van door derden te verrichten werkzaamheden of diensten, op de gegevens die deze derden aan thegreenlabels.com zoals afhaalpuntlocaties.

Indien de klant zijn pakket niet afhaalt binnen de aangegeven termijn en het pakket wordt teruggestuurd naar thegreenlabels, thegreenlabels zal na overleg met de klant het pakket opnieuw worden verzonden tegen een extra kostprijs van €5. Indien de klant verkiest zijn/haar bestelling te annuleren, zal terugbetaling worden verleend exclusief verzendingskosten.

De goederen zullen worden ingevoerd voor rekening van de consument. De consument gemachtigd thegreenlabels.com om de goederen namens hem/haar in te voeren. Voorts stemt de consument ermee in dat thegreenlabels.com de verplichting om de goederen in zijn/haar naam in te voeren mag delegeren aan een onderaannemer (bv. douane-expediteur). De consument zal de belastingen en heffingen bovenop de aankoopprijs van de goederen betalen.

Het risico met betrekking tot eventuele schade aan of verlies van de producten zal worden overgedragen aan de consument vanaf het moment waarop de producten worden geleverd.

PRIJS EN BETALING

De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten en belastingen/rechten. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de consument. De verzendkosten zijn te vinden in onze faq, de verzendkosten worden toegevoegd bij het afrekenen.

Indien u in het bezit bent van een geldige kortingscode, kunt u de code invullen in het daarvoor bestemde vakje op het bestelformulier. De korting is van toepassing op het/de Product(en) en niet op de verzendkosten. thegreenlabels.com behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen op de Website, Webshop en/of in de bevestigingsmail te corrigeren, in geval van fouten (waaronder druk- en typefouten) of het rechtzetten van omissies.

thegreenlabels.com heeft het recht de op de Website vermelde prijzen van tijd tot tijd aan te passen zonder dat enige kennisgeving vereist is. De prijzen die zijn aangegeven op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst, worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

Betaling kan geschieden via de op de Website aangegeven methoden.

RECHT OP RETOURZENDING

De consument heeft het recht om het geleverde product binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van reden te retourneren op de wijze zoals aangegeven door thegreenlabels.com op de factuur en op de website, mits het product niet gedragen/gebruikt is, onbeschadigd is en (voor zover mogelijk) in de originele en onbeschadigde verpakking zit. De klant kan kiezen tussen een store credit in dat geval sturen wij een retourlabel (retourlabel wordt alleen verstuurd als de klant zich in een van deze landen bevindt: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Italië, Ierland, Hongarije, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Monaco, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Zweden, Spanje, UK. Indien buiten deze landen, dient de klant zelf de retourzending te regelen) OF een geldteruggave in dat geval dient de klant zelf de retourzending te betalen en te regelen.thegreenlabels kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verloren of beschadigd pakket dat door de consument wordt teruggestuurd.


Indien de consument het product wenst te ruilen voor een andere maat, dient de klant het retourpakket terug te sturen, zodra wij de retourzending ontvangen zullen wij het nieuwe pakket op onze kosten verzenden. thegreenlabels Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een verloren of beschadigd pakket dat door de consument wordt teruggestuurd.

Wanneer een kwaliteitsprobleem zich voordoet na 14 dagen vanaf de datum van bestelling, bieden wij reparatie & een vervanging aan maar geen terugbetaling.

In het geval waarnaar in de vorige subsectie wordt verwezen, thegreenlabels.com zullen wij de aankoopprijs van het product zo snel mogelijk terugstorten op de rekening waarmee de bestelling is gedaan, maar in ieder geval binnen 14 dagen na thegreenlabels ontvangst van het geretourneerde product, dit is zonder verzendkosten buiten de EU.

OVERMACHT

thegreenlabels.com is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of een verzuim van de levering die is veroorzaakt door omstandigheden die belemmeren thegreenlabels.com van de nakoming van haar verplichtingen, en die niet te wijten is aan thegreenlabels.com omdat zij niet te wijten zijn aan thegreenlabels.com, en niet kunnen worden geacht te zijn voor de thegreenlabels.com's rekening komen overeenkomstig de wet, een rechtshandeling of in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen, zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een door de overheid afgekondigde dag van nationale rouw, stakingen, vervoersproblemen, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving of het faillissement van derden die door thegreenlabels.com, een tekortkoming aan de zijde van thegreenlabels.comleveranciers om goederen te leveren of een tekortkoming aan de zijde van thegreenlabels.comleveranciers om goederen tijdig te leveren, onderbrekingen in de levering van goederen die door derden moeten worden geleverd, met inbegrip van water en elektriciteit, en andere ernstige onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten van thegreenlabels.com of door haar ingeschakelde derden.

Indien ten gevolge van een situatie van overmacht thegreenlabels.com haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, thegreenlabels.com is zij gerechtigd de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder thegreenlabels.com gehouden is aan de consument enige schadevergoeding te betalen ter zake.

KLACHTEN

De contactgegevens van thegreenlabels.com voor de behandeling van klachten kunt u vinden door op de knop "Contact" op de Website te klikken.

De consument is verplicht het product te inspecteren zodra het geleverd is en thegreenlabels.com binnen bekwame tijd op de hoogte te stellen indien er sprake is van zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk en volledig en duidelijk onderbouwd te worden ingediend.

thegreenlabels.com zal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst reageren op eventuele klachten die zij ontvangt. thegreenlabels.com zal in geval van een voorzienbaar langere verwerkingstijd van de klacht, de consument binnen bekwame tijd in kennis stellen van de te verwachten beantwoordingstermijn, met vermelding van de termijn waarbinnen de consument een antwoord kan verwachten.

De consument erkent dat: geringe afwijkingen en afwijkingen die algemeen als aanvaardbaar worden beschouwd ten aanzien van de kwaliteit, maat, kleur, afwerking e.d. van producten niet of moeilijk te vermijden zijn en geen gegronde reden vormen voor het indienen van een klacht. Dergelijke klachten, alsmede klachten over het verwijderen van bepaalde producten van de Website, zijn niet gegrond. thegreenlabels.com zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de consument lijdt als gevolg van dergelijke afwijkingen of het verwijderen van dergelijke producten van de Website.

 
ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is: blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niettemin van kracht; en dient de ongeldige bepaling voor zoveel mogelijk te worden uitgelegd als, of te worden omgezet in, een geldige bepaling met dezelfde strekking.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

thegreenlabels.com heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zal op de Website worden geplaatst. De consument dient deze Algemene Voorwaarden altijd te raadplegen voordat hij gebruik maakt van de Website. Als het voor de consument niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden via internet te raadplegen thegreenlabels.com zal de consument een kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden per e-mail toezenden nadat het verzoek is verzonden naar welcome@thegreenlabels.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

DEFINITIES

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden, hebben in deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website de volgende termen de volgende betekenis:

Informatie/Content: De informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via de Webshop en Website aan u ter beschikking worden gesteld.

Materialen: Ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: teksten, afbeeldingen, geluiden, software of informatie.

Gebruiksvoorwaarden: De volgende Website Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels en/of verklaringen waarnaar op de Website wordt verwezen met betrekking tot het gebruik van bepaalde (onderdelen van) de Website.

Toepasselijkheid: Deze Website Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan, en gebruik van de Webshop en de Website door u, alsmede op alle Informatie/Content en de Overeenkomst.

Alle informatie, tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, logo's, illustraties, beschrijvingen, gegevens, ontwerpen, pictogrammen, videoclips, audioclips, geluiden, bestanden, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal, trade dress, interfaces, software, specificaties, catalogi, literatuur, advertenties, titels, namen en alle andere materialen die op de Diensten worden verstrekt, zijn eigendom van thegreenlabels.com en/of derden. Deze inhoud kan omissies of fouten bevatten, of kan verouderd zijn.

thegreenlabels.com levert alle inspanningen om de Producten nauwkeurig weer te geven, met inbegrip van de kleuren; het is echter mogelijk dat de werkelijke kleur anders is dan weergegeven op computermonitoren, die de kleur kunnen vervormen. Wij beschouwen deze variaties als een bewijs van de natuurlijke materialen en processen die gebruikt worden bij de fabricage van thegreenlabels.coms, en beschouwen de variaties ook om elke tas als een uniek stuk te markeren.

thegreenlabels.com behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de Inhoud te allen tijde te wijzigen, verwijderen, bij te werken, aan te passen of anderszins te veranderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De Inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is niet bindend voor thegreenlabels.com op geen enkele wijze, behalve in de mate waarin dit specifiek is aangegeven.

  

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

thegreenlabels.com IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DEZE SITE OF DE PRESTATIES VAN HAAR PRODUCTEN (ZELFS INDIENthegreenlabels.comIS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE).


thegreenlabels.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de informatie die merken verstrekken en die wij weergeven en communiceren op onze website. Wij zullen deze zo veel mogelijk up-to-date houden.


PRIVACY BELEID

Persoonlijke gegevens

thegreenlabels.com is op grond van de Wet Persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u als klant aan ons verstrekt. Door uw gegevens aan ons te verstrekken geeft u toestemming om thegreenlabels.com het gebruik van de verzamelde gegevens om onze verplichtingen jegens u na te komen en u daarbij een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden. Het doel van de verwerking en registratie van uw gegevens is uitsluitend om uw bestelling voor te bereiden, te verwerken en af te ronden, om onze klantenservice te verbeteren en voor marketingdoeleinden, thegreenlabels.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven voor marketingdoeleinden.

Gegevens die worden doorgegeven aan een derde partij worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan thegreenlabels.comverplichtingen jegens u als klant. thegreenlabels.com kan gegevens overdragen aan thegreenlabels.comonderaannemers in verband met leveringen (bijvoorbeeld uw adres dat nodig is voor onze leveranciers en expediteurs zodat zij uw bestelling kunnen leveren).

thegreenlabels.com verwerkt uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor de uitvoering van thegreenlabels.comvan haar diensten, of gedurende een periode die wettelijk is voorgeschreven. Daarna worden uw gegevens gewist.

U kunt te allen tijde schrijven naar thegreenlabels.com en uw toestemming voor verhuur intrekken thegreenlabels.com uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld door u nieuwsbrieven, aanbiedingen en dergelijke toe te sturen). Indien u uw geregistreerde persoonlijke gegevens wenst te wijzigen of indien u vragen heeft over welke persoonlijke gegevens wij hebben geregistreerd, kunt u contact met ons opnemen: welkom@thegreenlabels.com

Vertrouwelijkheid

thegreenlabels.com erkent het belang van de bescherming van de privacy van onze klanten. Wij zorgen ervoor dat alle informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten op thegreenlabels.com's webshop wordt beschermd.

thegreenlabels.com heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om alle gegevens te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen, ongeoorloofde toegang of verspreiding, onopzettelijk verlies en elke andere vorm van ongeoorloofd gebruik. Echter, thegreenlabels.com kan niet te allen tijde garanderen dat de Webwinkel vrij is van technische defecten, virussen of spam. Sommige functies op de Webwinkel kunnen gedurende korte perioden ontoegankelijk zijn in verband met onderhoud en updates.

Links

thegreenlabels.com kunnen links bevatten naar andere websites die niet vallen onder thegreenlabels.comtoezicht vallen. thegreenlabels.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze websites, maar stelt deze links ter beschikking om onze klanten te helpen bij het vinden van nadere informatie.

Verantwoordelijkheid

thegreenlabels.com is niet verantwoordelijk voor de technische apparatuur en software die nodig is om de webshop te gebruiken. Gedurende korte periodes kunnen er onderhoudsstoringen e.d. zijn en thegreenlabels.com is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of andere problemen die zich in verband hiermee kunnen voordoen. thegreenlabels.com kan niet garanderen dat de webshop te allen tijde vrij zal zijn van defecten zoals virussen of spam.

Evenmin kan thegreenlabels.com verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten, en behoudt zich het recht voor om fouten in afbeeldingen en teksten te voorkomen. thegreenlabels.comDe aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele claims (met inbegrip van schadevergoeding) is onder alle omstandigheden, behalve in gevallen die voortvloeien uit opzettelijk gedrag of grove nalatigheid, beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de prijs van het artikel (of de artikelen) waarop het geschil betrekking heeft. thegreenlabels.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Hoe we cookies gebruiken

Bij een bezoek aan thegreenlabels.comvan onze website kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan in de vorm van een "cookie". Cookies worden door veel websites gebruikt om de bezoekers toegang te geven tot bepaalde functies. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen, kan ook worden gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website bij te houden.

Er zijn twee soorten cookies: de eerste cookie wordt voor langere tijd als een bestand op uw computer opgeslagen. Het wordt gebruikt om vast te stellen of er eerder contact is geweest tussen ons en uw computer. Het tweede type cookie heet een sessiecookie en wordt tijdelijk in het computergeheugen opgeslagen gedurende de tijd dat u op de website surft. De sessiecookie wordt niet voor een lange periode in uw webbrowser opgeslagen, maar verdwijnt wanneer u uw browsersessie afsluit.

Cookies worden gebruikt door thegreenlabels.com om de taalkeuze mogelijk te maken, om statistieken over bezoekers te verkrijgen en om informatie over uw voorkeuren te verzamelen wanneer u op de website navigeert. Op deze manier hopen wij beter in staat te zijn om relevante informatie direct aan onze klanten te kunnen richten.

Indien niet anders vermeld, thegreenlabels.com maakt de website geen gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Indien u niet accepteert thegreenlabels.comvan cookies op de website niet accepteert, kunt u de instellingen van uw browser zodanig configureren dat cookies niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om dit te doen, kunnen wij echter niet garanderen dat alle functies op de website zullen werken zoals bedoeld.

 Facebook Pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel voor remarketingdoeleinden om binnen 180 dagen opnieuw contact met u te kunnen opnemen. Hierdoor kunnen wij op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook Ads") weergeven aan gebruikers van de website wanneer zij het sociale netwerk "Facebook" bezoeken of andere websites die ook gebruik maken van deze tool. Op deze manier streven wij ernaar om advertenties weer te geven die voor u van belang zijn om onze website of aanbiedingen voor u interessanter te maken.

Wij gebruiken de Facebook Pixel ook om ervoor te zorgen dat onze Facebook Ads overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet storend zijn. Met behulp van de Facebook Pixel kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand, zodra u hebt ingestemd met het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is. Door de integratie van de Facebook-pixel ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetpresentie hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een Facebook-dienst geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen.

De verwerking van deze gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van Facebook's gegevensbeleid. Bijzondere informatie en details over de Facebook-pixel en zijn functionaliteit vindt u ook in de helpfunctie van Facebook.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Andere Google-diensten zijn onder meer Google Optimize. Google Optimize wordt gebruikt om de gebruikersinterface en de kwaliteit van de inhoud op onze websites te testen en te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen website tags worden beheerd via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonsgegevens worden opgeslagen. De Google Tag Manager triggert andere tags, die op hun beurt weer gegevens verzamelen indien nodig. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering heeft plaatsgevonden op domein- of cookieniveau, blijft dit geldig voor alle tracking tags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze verkiezen aan te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de "over Hotjar" sectie van Hotjar's ondersteuningssite.

 

Copyright

De inhoud van de webshop is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van thegreenlabels.com Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de webshop behoren toe aan thegreenlabels.com Het is toegestaan om het materiaal op de webshop te downloaden, te printen, te kopiëren en erover te bloggen voor eigen persoonlijke doeleinden, echter niet voor zakelijke doeleinden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het materiaal niet wordt gewijzigd en dat alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden blijven thegreenlabels.com Het is toegestaan om naar de webshop te linken, maar zonder gebruik te maken van thegreenlabels.com's symbolen of handelsmerken. Alle rechten voorbehouden. Foto's op de webshop mogen niet worden gekopieerd.